LogoFiltertechnics

Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle verkopen komen tot stand onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Op het ogenblik van de bestelling wordt de koper geacht deze te aanvaarden zonder voorbehoud, ook wanneer de bestelling telefonisch wordt opgegeven.

 

Art. 1: Publiciteit en offerten: Alle publiciteit en offerten zijn vrijblijvend en vatbaar voor herziening en verbinden FILTER- TECHNICS BV slechts na haar schriftelijke bevestiging.

 

Art. 2: Tenzij FILTER-TECHNICS BV schriftelijk anders heeft bedongen, worden de leveringstermijnen slechts ten titel van inlichting verstrekt en verbinden zij FILTER-TECHNICS BV geenszins. Tenzij schriftelijk anders bedongen door FILTER-TECHNICS BV worden de goederen steeds op risico van de koper vervoerd. Tenzij de koper op de dag dat hij de goederen in ontvangst neemt een schriftelijk voorbehoud ter kennis brengt van de FILTER-TECHNICS BV worden de goederen geacht conform te zijn geleverd te zijn en is FILTER-TECHNICS BV geen vrijwaring verschuldigd voor zichtbare gebreken. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt enkel verstrekt indien FILTER-TECHNICS BV binnen de acht dagen na levering ervan in kennis wordt gesteld per aangetekend schrijven.

 

Art. 3: Alle facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking mede aan deze clausule. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 37,18. De koper zal tegen FILTER-TECHNICS BV nooit de schuldvergelijking kunnen inroepen.

 

Art. 4: Eigendomsvoorbehoud en ontbinding van rechtswege.

FILTER-TECHNICS BV houdt zich het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen onverminderd het risico van de koper met betrekking tot deze goederen tot de gehele betaling. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt FILTER-TECHNICS BV zich het recht voor alle leveringen op te schorten; de verkochte goederen in retentie te houden of te revendiceren; de ontbinding van de verkoop in te roepen ongeacht haar voorrecht op de goederen of de verkoopprijs ervan en onverminderd de hoge gestipuleerde schadevergoeding en rente. De ontbinding van de verkoop geschiedt van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de koper worden meegedeeld. De betaalde voorschotten blijven FILTER-TECHNICS BV verworven ter vergoeding van de verliezen bij wederverkoop.


Art. 5: Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd, ook in geval van pluraliteit van verweerders en in geval van samenhang met vorderingen van of tegen derden. FILTER-TECHNICS BV behoudt zich het recht voor als eiser of eiser in vrijwaring hiervan af te wijken.