LogoFiltertechnics

Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy zijn waarden die Filter-Technics hoog in het vaandel draagt. Wij behandelen en beschermen uw gegevens met eerbied voor de wetgeving en regelgeving, op een eerlijke en transparante wijze. 

‘Wij', dat is Filter-Technics, gevestigd in de Adrien Van Roeyenstraat 28, te 2070 Zwijndrecht.


Filter-Technics is dé specialist voor alle industriële filters.
Sinds 1992 helpen en ondersteunen wij onze klanten met het op punt te stellen van hun totale filtratie noden. Wij zijn een one-stop supplier voor al uw filtratieproducten. Het volledige service- en logistiekconcept dat Filter-Technics aanbiedt aan zijn klanten heeft grote voordelen: Total Filtration Management reduceert de totale kosten (total cost of ownership), vereenvoudigt het inkoopproces, en zorgt ervoor dat uw filtratie- en zuiveringsinstallaties optimaal onderhouden worden en up to date zijn voor wat betreft techniek en regelgeving.

 

Onze kernwoorden zijn beschermen, verbeteren, verlengen.
Met onze privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat doen we door u een ruim en duidelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
 • Wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens? 
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?
 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving. De meest recente versie is beschikbaar op onze website.
Wij brengen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte van wijzigingen.


Meer informatie over de wetgeving en regelgeving over gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op www.privacycommission.be, de website van de Belgische privacytoezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit).

 

 

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben, zoals:

 • personen die (minstens één van) onze producten en/of diensten gebruiken (wij noemen deze personen klanten).
 • personen die interesse tonen in onze producten en/of diensten (wij noemen deze potentiële cliënten prospecten).
 • aanmelders op onze website.
 • betalingen van betalingstransacties van onze klanten.

 

2. Wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we niet alleen gegevens die u rechtstreeks identificeren, maar ook gegevens aan de hand waarvan u onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd:

 • rechtstreekse identificatie is mogelijk via persoonsgegevens zoals uw naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer
 • onrechtstreekse identificatie is mogelijk via informatie die u kan identificeren wanneer ze wordt gecombineerd met andere informatie. Zo kan uw rekeningnummer een persoons-gegeven worden wanneer het wordt gekoppeld aan uw naam.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, gebruiken, raadplegen, wijzigen, bekend maken, verspreiden of vernietigen ervan.

 

 

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uitsluitend relevante en/of noodzakelijke persoonsgegevens. Wij verwerken doorgaans de volgende (categorieën van) persoonsgegevens indien van toepassing:

 

 • Identiteitsgegevens: vb. Naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, foto, fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer.
 • Sociaal-demografische gegevens: vb. Burgerlijke staat, gezinssamenstelling, relaties, opleiding, beroep
 • Contactgegevens: vb. Taal, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, Mac-adres Gegevens over productbezit en productgebruik vb. Filters, filtergroepen,.....

Wij verwerken in principe geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.


Wanneer u persoonsgegevens over andere personen doorgeeft aan ons, vragen wij u om hen daarover te informeren.


Je gegevens worden op geen enkele manier gebruikt voor commerciële doeleinden en worden al zeker niet verhandeld.

 

 

5. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden of redenen. Al deze redenen vinden hun rechtvaardiging in de volgende gronden:

 • de beoordeling voor het afsluiten van een contract en de uitvoering van een contract;
 • de naleving van de wetgeving of regelgeving.

Wij baseren ons vandaag voor geen enkele verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming als rechtvaardigingsgrond. Wanneer wij u voor een bepaalde toekomstige gegevensverwerking om uw toestemming zouden moeten vragen (omdat wij ons daarvoor niet kunnen baseren op één van de bovenvermelde rechtvaardigingsgronden), weet dan dat u zelf die toestemming daarna te allen tijde ook weer kan intrekken.

 

5.1 Filter-Technics moet als bedrijf kunnen functioneren.
Wij hebben een aantal gerechtvaardigd belangen die de basis vormen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij letten wij erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op uw privacy niet wordt verstoord.
De belangrijkste gerechtvaardigde belangen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • de bewaring van bewijsmateriaal;
 • het behoud van de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen;
 • de verbetering van onze producten en diensten;
 • de vaststelling, uitoefening, verdediging en behoud van de rechten, bijvoorbeeld voor rechtszaken.

 

6. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

6.1 Medewerkers van Filter-Technics
Onze medewerkers hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om u de beste dienstverlening te bieden, binnen de uitvoering van hun taak.

 

6.2 Externe partijen buiten Filter-Technics

6.2.1 Externe partijen aan wie wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven:
Fabrikanten wiens producten en diensten wij verkopen
In deze gevallen zien wij erop toe dat de externe partijen uitsluitend toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun specifieke taken uit te voeren. We zien er ook op toe dat die externe partijen zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier.


In geen enkel geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan externe partijen.


Wanneer we samenwerken met externe partijen buiten de Europese Economische Ruimte nemen wij gepaste maatregelen (zoals contractuele verbintenissen) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens in het land van ontvangst voldoende worden beschermd.

 

 

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen ongepaste toegang, verlies of diefstal, zoals:

 • IT-beveiligingsmaatregelen zoals anti-virus software, anti-spyware software, firewalls;
 • toegangscontroles.

 

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de redenen waarvoor wij de gegevens verzameld hebben.


Er is geen algemene bewaringstermijn voor persoonsgegevens. Dit hangt af van het soort persoonsgegevens en de geldende wetgeving of regelgeving.


Zo bewaren wij:

 • uw persoonsgegevens als prospect gedurende maximaal 2 jaar na ons laatste contact;
 • uw persoonsgegevens als cliënt gedurende 10 jaar na de beëindiging van de cliëntenrelatie.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval gebruiken we dergelijke persoonsgegevens niet actief.

 

 

9. Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.
 • U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

9.1 U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.

U kan ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien. In dit verband kan u ons ook vragen:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven.

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet (meer) relevant zijn), kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.


9.2 U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zoals bijvoorbeeld voor direct marketing), kan u zich daartegen verzetten.
Dergelijk verzet zullen wij inwilligen, tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen, zoals bijvoorbeeld wanneer wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

 

9.3 Hoe kan u deze rechten uitoefenen?
Stuur voor elk van deze vragen een e-mail naar info@filter-technics.be of gebruik het contactformulier dat u vindt op www.Filter-Technics.be.


Als u geen bevredigend antwoord ontvangt, bent u welkom bij de Data Protection Officer via  tom@filter-technics.be.


Voor meer informatie of indien u niet akkoord gaat met het standpunt van Filter-Technics, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische privacytoezichthouder (met name de Gegevensbeschermings-autoriteit), via haar website www.privacycommission.be.